伊人久久精品视频在线免费观看

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Rada Nadzorcza Spółki Technical Ship Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w związku ze zbliżającym się końcem pierwszej kadencji, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Technical Ship Management Sp. z o.o. drugiej kadencji

伊人久久精品视频在线免费观看1. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)  posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f) wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
g)  posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
h) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami prawa handlowego,
i) posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego,
j) posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz posiadać doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników. 

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e)  aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata:

a)  dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. d);
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. e);
f)  aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD), przy czym – w przypadku braku możliwości pozyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu rejestru – dopuszcza się przedłożenie potwierdzenia złożenia wniosku w systemie e-KRK; celem wykazania spełnienia wymagania formalnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f), kandydat powinien przedłożyć zaświadczenie nie później niż przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru najlepszego kandydata,
g) oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. f),
h)  dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w  ust. 2 pkt 1 lit. g-j (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust. 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa ust. 3 lub w ust. 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne ma przedstawić oryginały tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6.  Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.  3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów
na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 4 maja 2020 r. o godzinie 12:00伊人久久精品视频在线免费观看 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się na adres: Technical Ship Management Sp. z o. o., ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rada Nadzorcza Technical Ship Management Sp. z o.o. - Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Technical Ship Management Sp. z .o.o.”. Na kopercie NIE należy zamieszczać danych osobowych kandydata.

8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 5 maja 2020 r.

9. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 7 maja 2020 r. w Gdańsku. Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki techniczne umożliwią jednoczesną komunikację wszystkich osób uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej oraz co najmniej możliwość transmisji obrazu z udziałem kandydata. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie i dokładnym miejscu lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniach poprzednich może zostać zmieniony, w tym już po poinformowaniu kandydatów. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

11. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy. W przypadku gdy rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, kandydat zobowiązany jest okazać oryginały dokumentów o których mowa w punkcie 5, w określonej formie, miejscu lub terminie.

12. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:

a)  znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,
b)  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c)  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
d) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, informacje o Spółce dostępne są dla kandydatów na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.tsmanagement.pl/home.

13. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez kandydata.

14. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

15.  Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Technical Ship Management Sp. z o.o. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na funkcję Prezesa Zarządu spółki Technical Ship Management Sp. z o.o. drugiej kadencji

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych Technical Ship Management Sp. z o.o. na potrzeby zawarcia i realizacji Zamówienia jest Technical Ship Management Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk.
  2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Zamówienia, jego obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niego wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Technical Ship Management Sp. z o.o.
  3. Podstawą prawną przetwarzania przez Technical Ship Management Sp. z o.o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:

a)  podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b)  wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Technical Ship Management Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
c)  prawnie uzasadniony interes Technical Ship Management Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a)  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Technical Ship Management Sp. z o.o., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Zamówienia, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne,
b)  podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Zamówieniu), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z Zamówienia), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Technical Ship Management Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

5. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Zamówienia, a po jego zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Zamówieniem oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

6. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją Zamówienia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Technical Ship Management Sp. z o.o. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie pisemnie na adres: Technical Ship Management Sp. z o.o., ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk.

7. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

伊人久久精品视频在线免费观看8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia Zamówienia.

9. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. W przypadku jednak, gdy na potrzeby realizacji niniejszego Zamówienia Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Zamówieniu oraz innych osób w związku z realizacją Zamówienia w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszego Zamówienia, Strony zobowiązują się do poinformowania wyżej wskazanych osób w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Zamówienia, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej tj. ust. 1-10 oraz źródle pozyskania danych osobowych.

11. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

日本xnxnxnxnxn拍拍-伊人久久精品视频在线免费观看 一道本无吗dⅤd在线播放一区-宅男免费毛片手机在线 一受两攻有双龙入菊_耽美肉嗨从头做到尾_两个攻同时进入双性受 中文字幕在线在线亚洲_中文字幕在线视频 电影 正在播放母息子友人犯_正在播放中文字幕母息子_友人の母系列在线播放 依人在线 依人在线手机在线观看依人在线在线视频|依人在线最新网址 4438最新全国免费视频网-伊人久久精品视频在线免费观看 1024最新手机在线观看-伊人久久精品视频在线免费观看 用茄子捅自己下面视频_茄子视频在线观看 1024手机在线基地播放-伊人久久精品视频在线免费观看 在线a 在线a发布网|在线a在线电影|在线a.com|日韩在线a 快猫vip破解版apk宅男-伊人久久精品视频在线免费观看 一本之道高清在线观看-一本之道高清在线观看一区-日本一本au道大尺码专区 222eee野鸡网视频2区-伊人久久精品视频在线免费观看 55we韩国女主播免费视频-伊人久久精品视频在线免费观看 人碰xoo在线视频永久免费-伊人久久精品视频在线免费观看 00后艺校萝莉14部资源-伊人久久精品视频在线免费观看 在线a视频网站 在线a视频网站在线视频_在线a视频网站手机在线观看_在线a视频网站电影 一本之道高清在线观看在线视频_一本之道高清在线观看手机观看_日韩一本之道高清在线观看影院 猫咪在线播放maomi99伊人-伊人久久精品视频在线免费观看 伊人久久精品视频在线,伊人久久精品视频在线免费观看,伊人久久精品视频在线 wwのpornhubのcom-伊人久久精品视频在线免费观看 在线a 免费 在线a 免费在线视频_在线a 免费手机在线观看_在线a 免费电影 xvldeos免费中文视频-伊人久久精品视频在线免费观看 2017夜夜橾天天橾在线视频-伊人久久精品视频在线免费观看 樱桃网站视频官网/私人樱桃影院/樱桃视频入口网址 cao97prom在线视频-伊人久久精品视频在线免费观看 伊人狼人在线观看视频,免费资源在线观看2020,日本无吗无卡v清免费 1769zyz资源在线视频-伊人久久精品视频在线免费观看 2000影院m3u8免费高清-伊人久久精品视频在线免费观看