伊人久久精品视频在线免费观看

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

A

APC

(z ang. Advanced Process Control) to komputerowy system zaawansowanego sterowania produkcją, w który od 2001 roku wyposażona jest rafineria w Gdańsku. APC zarządza jednocześnie wieloma parametrami pracy instalacji technologicznych zakładu. Z jego pomocą można optymalizować pracę instalacji, zwiększając uzyski pożądanych produktów i w sposób bezpieczny utrzymywać ich pracę.

Asfalty modyfikowane

伊人久久精品视频在线免费观看asfalty charakteryzujące się polepszonymi właściwościami jakościowymi na skutek oddziaływania asfaltu z zastosowanym modyfikatorem.

Azot ogólny

伊人久久精品视频在线免费观看zawartość azotu związanego w postaci wszystkich możliwych form chemicznych.

B

B100

伊人久久精品视频在线免费观看oznaczenie paliwa, które zostało wyprodukowane w 100% na bazie biokomponentu.

Baryłka

podstawowa wielkość w jakiej mierzy się wydobycie ropy naftowej. Jedna baryłka to 159 litrów.

Biokomponent

dodatek służący do produkcji biopaliw, pochodzący z przerobu biomasy.

Biopaliwo

paliwo powstałe poprzez dodanie do benzyny lub oleju napędowego biokomponentu w ilości powyżej 5%.

C

CD Process

(z ang. Connemann Diesel Process) technologia produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych wykorzystana w instalacji zlokalizowanej w LOTOS Biopaliwa w Czechowicach-Dziedzicach.

CDU/VDU

podstawowy układ instalacji służący do przerobu ropy naftowej, składający się z instalacji destylacji atmosferycznej CDU (z ang. Crude Distillation Unit) i instalacji destylacji próżniowej VDU (z ang. Vacuum Distillation Unit).

Ciężki olej opałowy

伊人久久精品视频在线免费观看(COO) oleista ciecz będąca pozostałością po destylacji ropy naftowej. Znajduje zastosowanie jako paliwo w instalacjach przemysłowych dużych zakładów produkcyjnych, przetwórczych oraz elektrociepłowniach. Wykorzystywany jest również jako paliwo dla statków.

CNHT

伊人久久精品视频在线免费观看Instalacja Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (ang. Coker Naphtha Hydrotreating Unit)

CONCAWE

伊人久久精品视频在线免费观看(z ang. CONservation of Clean Air and Water in Europe) stowarzyszenie nonprofit, grupujące większość producentów działających w sektorze rafineryjnym w Europie. Głównym celem działalności CONCAWE są badania nad wpływem sektora rafineryjnego na środowisko naturalne.

Crack

伊人久久精品视频在线免费观看marża rafineryjna.

CS-LF

logistyka i magazynowanie koksu (z ang. Coke Storage and Loading Facilities)

D

DAO

(z ang. De-Asphalted Oil) olej powstały na instalacji SDA, stanowiący surowiec do dalszego przerobu w rafinerii. Może być podstawą do produkcji baz olejowych i wsadem do procesów krakingu.

DCU

instalacja opóźnionego koksowania (ang. Delayed Coker Unit)

Destylacja atmosferyczna

伊人久久精品视频在线免费观看proces fizykochemiczny, wykorzystujący do rozdzielania mieszanin różnice w temperaturach wrzenia poszczególnych składników. W procesie destylacji atmosferycznej ropy naftowej następuje wydzielenie frakcji gazów, benzyn, nafty i olejów napędowych. Węglowodory cięższe stanowią tzw. pozostałość atmosferyczną. Destylacja atmosferyczna prowadzona jest przy ciśnieniu zbliżonym do ciśnienia atmosferycznego.

Destylacja próżniowa

proces analogiczny do destylacji atmosferycznej, jednak prowadzony przy zmniejszonym ciśnieniu. Wykorzystuje własność zmniejszania się temperatury wrzenia wraz z malejącym ciśnieniem. Umożliwia separację destylatów próżniowych z pozostałości atmosferycznej. Ciężkie pozostałości z procesu destylacji próżniowej stanowią tzw. pozostałość próżniową.

Destylat próżniowy

frakcja węglowodorowa wydzielona z bardziej złożonej mieszaniny przez destylację pod zmniejszonym ciśnieniem. Destylaty próżniowe otrzymane z ropy naftowej są najczęściej wykorzystywane do produkcji olejów bazowych, a także jako surowiec dla procesów krakingu.

E

Ekstrakcja furfurolem

technologia stosowana do podwyższania jakości bazowych olejów mineralnych. W procesie następuje oddzielenie niekorzystnych węglowodorów aromatycznych, co prowadzi do podwyższenia tzw. indeksu lepkości.

Estry metylowe kwasów tłuszczowych

伊人久久精品视频在线免费观看(z ang. Fatty Acid Methyl Ester) biokomponent służący do produkcji paliw kwasów tłuszczowych i biopaliw do zasilania samochodów z silnikami wysokoprężnymi. Estry metylowe kwasów tłuszczowych produkuje się przez transestryfikację olejów roślinnych z metanolem przy obecności katalizatora.

Etanol

伊人久久精品视频在线免费观看alkohol etylowy używany m.in. biokomponent do produkcji paliw i biopaliw do zasilania samochodów z silnikami iskrowymi.

ETBE

伊人久久精品视频在线免费观看(z ang. Ethyl Tert-Butyl Ether) wysokooktanowy biokomponent służący do produkcji benzyn. Produkowany jest w kompleksach petrochemicznych z wykorzystaniem etanolu i izobutylenu.

F

FAME

(z ang. Fatty Acid Methyl Ester) estry metylowe kwasów tłuszczowych.

Forties Blend

伊人久久精品视频在线免费观看gatunek ropy naftowej pochodzącej z Morza Północnego. Ropa Forties Blend jest ropą lekką, niskosiarkową o dużym potencjale w zakresie produkcji benzyn.

G

Gacz parafinowy

półprodukt, który powstaje w procesie przerobu ropy naftowej. Służy do produkcji wosków.

Gaz ziemny gazolinowy

gaz ziemny, który oprócz metanu i etanu zawiera także pewne ilości węglowodorów cięższych.

H

HDS

(z ang. Hydrodesuplhurisation Diesel Unit) instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych.

HGU

(z ang. Hydrogen Generation Unit) instalacja do produkcji wodoru.

HVDU

Instalacja Destylacji Hydrowaxu (ang. Hydrowax Vacuum Destilation Unit)

Hydrokraking

proces rafineryjny służący do produkcji wysokiej jakości komponentów paliwowych poprzez reakcję destylatów próżniowych z wodorem na katalizatorze.Procesy hydrokrakingu przeważnie przebiegają pod bardzo wysokim ciśnieniem i dostarczają komponentów wolnych od siarki i zanieczyszczeń.

Hydrorafinowanie

(gaczu parafinowego) proces oczyszczania parafin poprzez ich reakcję z wodorem na katalizatorze.

I

Instalacja hydrokompleksu

伊人久久精品视频在线免费观看projekt rozbudowy Rafinerii Glimar w Gorlicach. Hydrokompleks według założeń składać się miał z ciągu instalacji podstawowych – hydrokrakingu, hydroodparafinowania i hydrorafinacji, a także z szeregu instalacji pomocniczych, w tym z instalacji produkcji wodoru. Celem budowy hydrokompleksu było zapewnienie Rafinerii Glimar możliwości produkcji wysokiej jakości produktów paliwowych i baz olejowych. 19 stycznia 2005 roku Rafineria Nafty Glimar ogłosiła upadłość, co spowodowało wstrzymanie prac nad nieukończoną inwestycją.

Instalacja mycia

伊人久久精品视频在线免费观看instalacja do usuwania z frakcji gazów płynnych siarki w postaci siarkowodoru.

Izomeryzacja benzyn

proces rafineryjny, który prowadzi do podwyższenia liczby oktanowej frakcji benzynowej poprzez zmianę struktury chemicznej cząsteczek.

J

Jet A1

paliwo lotnicze do silników odrzutowych i turbinowych.

K

KAS

kompleks aminowo-siarkowy, zespół instalacji do oczyszczania gazów rafineryjnych z siarkowodoru i produkcji płynnej siarki.

Komponent do produkcji asfaltów

zazwyczaj ciężka próżniowa frakcja naftowa, na instalacji do produkcji asfaltów.

Konwersja

伊人久久精品视频在线免费观看procesy technologiczne krakingu, w których z komponentów o wysokich temperaturach wrzenia (ciężkich destylatów) otrzymuje się produkty lekkie, wykorzystywane do produkcji paliw. Najpowszechniej występującymi procesami konwersyjnymi są kraking termiczny, kraking katalityczny i hydrokraking.

L

Lekki olej opałowy

(LOO) paliwo opałowe pochodzące z procesu przerobu ropy naftowej. W odróżnieniu od ciężkiego oleju opałowego jest paliwem destylacyjnym wolnym od ciężkich pozostałości. LOO stosowany jest głównie w kotłowniach przydomowych oraz w małych i średnich firmach i instytucjach. Sprawdza się również jako paliwo grzewcze w kotłowniach.

LPG

(z ang. Liquified Petroleum Gas) gaz skroplony będący mieszaniną propanu i butanu, pochodzący z procesu przerobu ropy naftowej. Stosowany jest m.in. jako paliwo silnikowe, czy paliwo spalane w domowych kuchenkach gazowych.

LPGTU

伊人久久精品视频在线免费观看instalacja mycia LPG (ang. LPG Treating Unit)

M

MHC

伊人久久精品视频在线免费观看(z ang. Mild-Hydrocracking Unit) instalacja hydrokrakingu, która pracuje w nieco łagodniejszych warunkach, niż standardowa instalacja hydrokrakingu.

MTBE

(z ang. Methyl Tert-Butyl Ether) wysokooktanowy komponent służący do produkcji benzyn. W odróżnieniu do ETBE nie jest biokomponentem.

N

Nafta

ciekła frakcja ropy naftowej będąca mieszaniną węglowodorów, których cząsteczki zawierają 9-16 atomów węgla. Nafta jest surowcem do produkcji paliwa lotniczego i olejów napędowych.

Narodowy Cel Wskaźnikowy

(NCW) minimalny udział biokomponentów w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony wg wartości opałowej.

O

OGU

Instalacja do Produkcji Tlenu (ang. Oxygen Generation Unit)

Olej bazowy

olej nieuszlachetniony, bez dodatków, pochodzący z przerobu ropy naftowej. Stanowi podstawowy surowiec do produkcji olejów smarowych.

Olej smarowy

伊人久久精品视频在线免费观看kompozycja składająca się z oleju bazowego i dodatków uszlachetniających. Ilość, rodzaj i wzajemne proporcje tych składników decydują o klasie wytworzonego oleju. Ich głównym zadaniem jest zmniejszenie tarcia między powierzchniami dwóch stykających się i współpracujących ze sobą ruchomych elementów urządzeń mechanicznych. Oleje smarowe znalazły swoje zastosowanie w branży motoryzacyjnej oraz w przemyśle.

P

Parafina

mieszanina stałych węglowodorów nasyconych, wydzielana z frakcji ropy naftowej. Stosowana jest m.in. do wyrobu świec, past do podłóg oraz jako materiał izolacyjny.

Plastyfikatory

伊人久久精品视频在线免费观看dodatki uplastyczniające dodawane do produktów polimerowych. Grupa LOTOS produkuje plastyfikatory węglowodorowe dla przemysłu gumowego.

Ppm

(z ang. parts per million) przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 mln cząsteczek roztworu

R

REACH

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów. Weszło w życie 1 czerwca 2007 roku, zastępując kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarównorozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych.

REBCO

(z ang. Russian Export Blend Crude Oil) handlowa nazwa rosyjskiej ropy Ural.

Reforming benzyn

伊人久久精品视频在线免费观看proces rafineryjny, w którym w wyniku reakcji na katalizatorze następuje tworzenie wysokooktanowych węglowodorów aromatycznych i wodoru.

ROSE

伊人久久精品视频在线免费观看(z ang. Residual Oil Supercritical Extraction) technologia, na bazie której w gdańskiej rafinerii powstaje instalacja SDA.

S

SDA

伊人久久精品视频在线免费观看(z ang. Solvent Deasphalting) instalacja odasfaltowania rozpuszczalnikowego. Służy do rozdzielenia pozostałości próżniowej po przerobie ropy naftowej na frakcję lżejszą – olej DAO (De-Asphalted Oil) i frakcję cięższą – komponent asfaltowy.

Stacje paliw ajencyjne

obiekty będące własnością spółki LOTOS Paliwa, zarządzane przez personel zewnętrzny.

Stacje paliw partnerskie

伊人久久精品视频在线免费观看obiekty działające pod marką LOTOS w ramach partnerstwa handlowego na podstawie długookresowej umowy franczyzowej.

Stacje paliw patronackie

obiekty funkcjonujące w barwach byłej Rafinerii Gdańskiej na podstawie umowy patronackiej.

T

Transestryfikacja olejów

伊人久久精品视频在线免费观看reakcja chemiczna, w której powstają estry metylowe kwasów tłuszczowych. Reakcja transestryfikacji olejów to reakcja oleju z metanolem w obecności katalizatora.

Troll Blend

gatunek ropy naftowej pochodzącej z Morza Północnego. Ropa Troll Blend jest ropą średnią, niskosiarkową, o dużym potencjale w zakresie produkcji olejów napędowych.

Z

Złoże B3

伊人久久精品视频在线免费观看złoże ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego leżące ok. 73 km na północ od Rozewia. Eksploatowane od 1992 roku. Mieści się na nim Morska Kopalnia Ropy. Obecnie jest to główne źródło ropy wydobywanej przez Petrobaltic S.A.

Złoże B8

伊人久久精品视频在线免费观看złoże ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego, leżące ok. 68 km na północny wschód od Rozewia.

日本xnxnxnxnxn拍拍-伊人久久精品视频在线免费观看 一道本无吗dⅤd在线播放一区-宅男免费毛片手机在线 一受两攻有双龙入菊_耽美肉嗨从头做到尾_两个攻同时进入双性受 中文字幕在线在线亚洲_中文字幕在线视频 电影 正在播放母息子友人犯_正在播放中文字幕母息子_友人の母系列在线播放 依人在线 依人在线手机在线观看依人在线在线视频|依人在线最新网址 4438最新全国免费视频网-伊人久久精品视频在线免费观看 1024最新手机在线观看-伊人久久精品视频在线免费观看 用茄子捅自己下面视频_茄子视频在线观看 1024手机在线基地播放-伊人久久精品视频在线免费观看 在线a 在线a发布网|在线a在线电影|在线a.com|日韩在线a 快猫vip破解版apk宅男-伊人久久精品视频在线免费观看 一本之道高清在线观看-一本之道高清在线观看一区-日本一本au道大尺码专区 222eee野鸡网视频2区-伊人久久精品视频在线免费观看 55we韩国女主播免费视频-伊人久久精品视频在线免费观看 人碰xoo在线视频永久免费-伊人久久精品视频在线免费观看 00后艺校萝莉14部资源-伊人久久精品视频在线免费观看 在线a视频网站 在线a视频网站在线视频_在线a视频网站手机在线观看_在线a视频网站电影 一本之道高清在线观看在线视频_一本之道高清在线观看手机观看_日韩一本之道高清在线观看影院 猫咪在线播放maomi99伊人-伊人久久精品视频在线免费观看 伊人久久精品视频在线,伊人久久精品视频在线免费观看,伊人久久精品视频在线 wwのpornhubのcom-伊人久久精品视频在线免费观看 在线a 免费 在线a 免费在线视频_在线a 免费手机在线观看_在线a 免费电影 xvldeos免费中文视频-伊人久久精品视频在线免费观看 2017夜夜橾天天橾在线视频-伊人久久精品视频在线免费观看 樱桃网站视频官网/私人樱桃影院/樱桃视频入口网址 cao97prom在线视频-伊人久久精品视频在线免费观看 伊人狼人在线观看视频,免费资源在线观看2020,日本无吗无卡v清免费 1769zyz资源在线视频-伊人久久精品视频在线免费观看 2000影院m3u8免费高清-伊人久久精品视频在线免费观看